سازنده برج های پالایشگاه برای تولید قیر

سازنده برج های پالایشگاه برای تولید قیر

سازنده برج های پالایشگاه برای تولید قیر در داخل برج های تقطیر صفحاتی به نام سینی تقطیر وجود دارد که عمل جداسازی را انجام میدهد.