سنسور رادار وگا پالس 64

سنسور رادار وگا پالس 64

سنسور راداری یا لول سنج راداری وگا پالس 64 برای تشخیص سطح و اندازه گیری پیوسته مواد سوختی از قبیل گازوئیل، نفت و بنزین ترجیها برای مخازن سوختی در نیروگاه و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد

مشاهده کامل آگهی:

سنسور رادار وگا پالس 64